Letní a zimní údržba komunikací

Opravy a údržba svodidel, výstavba, opravy a montáž dopravního značení, čištění kanalizačních vpustí, ořezy a kácení stromů zasahujících do komunikace, strojní a ruční zametání komunikací, chodníků a parkovišť, čištění betonových žlabů, hloubení příkopů

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.

V praxi to znamená, že komunikace udržujeme v převážné míře plužením a na komunikacích většího dopravního významu a chodnících, se provádí posyp. Ten se provádí inertními nebo chemickými posypovými materiály.

  • Plužení a zametání chodníků
  • Cyklostezky
  • Silnice
  • Parkoviště
  • Pozemky okolo nákupních center