Opravy komunikací, parkovišť, chodníků, betonových ploch, kanálových vpustí

Canader MIX – tzv studená balená – obalová směs k aplikaci za studena – možno skladovat 24 měsíců bez zvláštních skladovacích podmínek

CANADER-mix umožňuje úsporné provádění výsprav výtluků a drobných oprav asfaltových povrchů za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako za deště, sněhu, náledí a mrazu v teplotách do -10°C. Celoroční uplatnění nachází směs při provádění prací malého rozsahu, zejména pak na větší vzdálenosti – opravy po překopech inženýrských sítí, výškové úpravy silničních armatur, nájezdy a další drobné úpravy.
Pro provádění oprav při teplotách + 5°C až + 40°C je vyráběna směs CANADER-mix L (letní směs) z tvrdšího asfaltu, u které dochází k rychlejší stabilizaci směsi v opravovaném místě při vyšších teplotách.

Studená asfaltová směs CANADER-mix je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti a pojiva. Přísada dodává směsi vlastnosti umožňující dlouhodobé skladování, její snadnou zpracovatelnost i za nepříznivých povětrnostních podmínek při teplotách až do – 10°C. Směs je vyráběna na obalovací soupravě dle průkazných zkoušek v předepsaných teplotách a po vychlazení je směs dodávaná volně ložená, nebo v pytlích s potiskem o hmotnosti 25 kg jednotlivě, nebo v počtu 40 ks na EUR paletě o váze 1 tuna.

Vždy je třeba počítat s tím, že směs zůstává déle plastická, neb asfaltové pojivo obsahuje ředidlo, které musí odvětrat a vstřebat se do okolí opravovaného místa. Tím, že ředidlo naruší bezprostřední okolí výtluku, dojde k vodotěsnému spoji v opravovaném místě. Není tak třeba použití spojovacího nátěru, ani následnému zatření pracovní spáry.

Efektivnost
* Skladování směsi je nenáročné, volně loženou směs lze skladovat do 18-ti měsíců, pytlovanou směs až do 24 měsíců.
CANADER-mix umožňuje úsporné provádění oprav výtluků a prací malého rozsahu s možností úplného využití nakoupené směsi. Nepotřebný materiál lze vrátit do skladu k dalšímu využití.
Pro lepší zpracovatelnost směsi při nízkých teplotách doporučuje výrobce ponechat potřebné množství směsi cca 8 – 12 hodin před použitím v temperovaném prostředí (zatepleném skladu, na korbě vozu v garáži).
* Po provedení opravy lze na opravené místo ihned pustit provoz.
* Při provádění oprav je třeba menšího počtu pracovníků. Lze využít pracovních sil a mechanizmů mimo hlavní stavební sezonu. Rovněž je výhodné provádění drobných oprav touto směsí na frekventovaných vozovkách v době, kdy není k disposici teplá balená (v noci nebo víkendu).
* Před aplikací směsi není nutné frézování, zařezáváni hran, není třeba spojovací nátěr, ani následné zatření spáry.
* Opravy lze provádět i na velké vzdálenosti a na práce malého rozsahu, aniž by docházelo ke zhoršování kvality prováděných oprav. Na rozdíl od drobných oprav prováděných teplou obalovanou směsí, není zde určena žádným technologickým předpisem doba potřebná pro její aplikaci.
* Odpadají náklady a prostoje spojené s každodenním zajížděním pro teplou obalovanou směs na obalovnu.
* Možnost provádění drobných oprav vozovek v zimním období řeší problémy s včasným prováděním oprav. Působí preventivně, neb dokáže zamezit dalšímu pokračování poruchy ve vozovce a tím snižuje škody na vozovkách a následně i na motorových vozidlech.

Životnost
Práce prováděné aplikací směsi CANADER-mix, jsou-li provedeny dle pokynů výrobce, vykazují minimálně stejnou životnost jako při použití směsí obalených za tepla asfaltem 70-100 v optimálních podmínkách.

Ekologie
Směs CANADER-mix byla podrobena předepsaným zkouškám v Akreditované laboratoři ČVUT, Fakulta stavební, katedra silničních staveb. Zkoušky prokázaly, že směs nemá negativní vliv na kvalitu vody, ani na další složky životního prostředí. Rovněž hlavní hygienik vydal souhlasné stanovisko k používání směsi.

Kvalita
Směs CANADER-mix je vyráběna na základě Průkazných zkoušek a Technologických pokynů zpracovaných TPA spol. s r. o. Beroun. Tato laboratoř provádí i kontrolu výroby a provádí kontrolní zkoušky vyrobené směsi. Je kontrolováno množství asfaltu, křivka zrnitosti kameniva, zkouška přilnavosti a zkouška zpracovatelnosti směsi při teplotě -10 °C.