Nakládání s odpady

Naše firma  provozuje na středisku Kunovice  zařízení ke sběru, výkupu a využíváni odpadů, kde odebíráme odpady kategorie „N“ nebezpečné a kategorie „O“ ostatní a to na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení Kralským úřadem  Zlínského kraje, odboru  životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUZL443312014 (dále jen ,,krajský úřad“) jako:

Věcně a místně příslušný orgán státní správy dle §2odst.2, §29odst.1 a §67 zákona č. 12912000

Sb., o krajích (krajské zřlzení), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2 písm. a) a § 78 odst. 6

zákona ó. 18512001 Sb., o odpadech a o z,měně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech“) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

v platném znění (dále jen ,,správní řád“), jímž se uděluje íyzické osobě oprávněné k podnikání jako účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu.

Provádíme svoz nebezpečných a ostatních  odpadů z firem ale i od soukromých osob, svoz nádob a košů s komunálním odpadem z měst a obcí.

Především se jedná o sběr, výkup  a využití odpadů:

Odpady kategorie „O“ – ostatní a „N“ – nebezpečné

Kód odpadu Název odpadu
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03 Pneumatiky
16 06 01* Olověné akumulátory
17 01 07 Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, neuvedených pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02,              17 09 03
19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 11* Jiné odpady(včetně směsí materiálů) mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 01 13* Rozpouštědla
20 01 14* Kyseliny
20 01 15* Zásady
20 01 19* Pesticidy
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36 Vyřazená elektrická a elektronická zařízení neuvedená pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 (nekompletní)
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad
20 03 03 Uliční smetky